Ο όμιλος ξενοδοχείων Philian Hotels & Resorts αναζητά για ξενοδοχείo του στη Σκιάθο Ζαχαροπλάστη / Αρτοζαχαροπλάστη για το καλοκαίρι του 2021
 
Παρέχονται:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με πλήρη ασφάλιση
 • Παροχή διαμονής και διατροφής
 • Καθημερινή μεταφορά προς την εργασία (εφόσον χρειαστεί)
 • Προοπτικές και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για μόνιμη απασχόληση στην Θεσσαλονίκη
 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση
Αρμοδιότητες:
 • Προετοιμασία για την ημερήσια παραγωγή προϊόντων ζαχαροπλαστικής
 • Φροντίδα για τη σωστή προετοιμασία, καθαριότητα και υγιεινή του χώρου εργασίας
 • Προετοιμασία πρωινών
 • Καθοδήγηση και εκπαίδευση υφισταμένων στο τμήμα
 • Συντονισμός με άλλα τμήματα για την εύρυθμη λειτουργία της κουζίνας
 • Έλεγχος ορθής αποθήκευσης και κατάλληλης ποσότητας υλικών και πρώτων υλών
Απαραίτητα προσόντα:
 • 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ζαχαροπλαστείο ή ξενοδοχείο 4* ή 5*
 • Άριστη γνώση διαδικασίας HACCP
 • Δημιουργικό πνεύμα και ομαδική προσωπικότητα
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Θετική προσωπικότητα
 • Δημιουργική φαντασία
Επιθυμητά προσόντα:
 • Απόφοιτος σχολής μαγειρικής ή ζαχαροπλαστικής τέχνης
Διαθέσιμες συστάσεις εφόσον ζητηθούν.